Juridische en Privacy Policy

privacy Policy Statement
Deze website wordt beheerd door Kantoor Carrette bvba
Contactgegevens:
Adres: Sint-Laurentiuslaan 20, 9041 Oostakker

Telefoon: +32 9 251 62 58

E-mail: infokantoorcarrette.be

Ondernemingsnummer: BE0565.997.869

Ingeschreven in het register van de tussenpersonen in bank-en beleggingsdiensten, categorie  Bankagent, en in het register van de bemiddelaars inzake Consumentenkredieten en inzake Hypothecaire kredieten als verbonden kredietagent.

Hierna genoemd Kantoor Carrette en heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die wij - Kantoor Carrette - aanbieden, ondermeer wat betreft onze activiteit van bankagent, kredietagent en onze werkzaamheden als verzekeringstussenpersoon:

A. Geen garantie op volledigheid en juistheid

 De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve waarde zonder enige verbintenis.  De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.

Kantoor Carrette geeft evenwel geen enkele garantie wat betreft de accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties of de websites waarnaar zij een link leggen. Hoewel de inhoud van deze site met de grootste aandacht werd vastgelegd, biedt de verstrekte informatie evenmin enige garantie in het kader van de actualiteit ervan. De verstrekte informatie is immers onderhevig aan de regelmatige actualisering vanwege onze partners. De informatie op deze site kan verouderd zijn en derhalve niet meer overeenstemmen met de actuele toestand. De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten. De informatie kan op elk moment gewijzigd, verbeterd en/of veranderd worden, zonder voorafgaande kennisgeving.
De verstrekte informatie vormt geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod met betrekking tot een bankproduct of een verzekeringsproduct moet u zich steeds wenden tot het kantoor Kantoor Carrette

B. Afstand van aansprakelijkheid

In geen geval kunnen wij of onze partners aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit een beslissing die genomen wordt of een actie die ondernomen wordt op basis van de verstrekte informatie, of voorkomend uit een bezoek van deze site. Evenmin kunnen we aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomend uit de onmogelijkheid tot toegang tot de site.

Wij stellen als Crelan bankagent informatie op deze website ter beschikking met betrekking tot bankverrichtingen, bankproducten en beleggingen bij Crelan NV. Alle informatie aangaande verzekeringen die op deze website wordt opgenomen houdt geen verband met onze hoedanigheid van Crelan bankagent maar  behoort tot het domein van onze activiteiten inzake verzekeringsbemiddeling. Hiervoor treden wij op als verzekeringstussenpersoon. Andere beroepsactiviteiten vermeld op deze site zoals immo behoren niet tot het domein van Crelan NV.

C. Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. Kantoor Carrette draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Kantoor Carrette biedt bovendien geen enkele garantie voor de betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

U kunt Kantoor Carrette niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

D. Gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

E. Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De dienst- en productinformatie die Kantoor Carrette verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij Kantoor Carrette, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

F. GDPR Privacyclausule

Wanneer u in het kader van deze website uw persoonsgegevens aan ons overmaakt, zullen deze verwerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.
Door het invullen van een formulier met uw persoonsgegevens geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken in het kader van intern beheer. Onder ‘intern beheer’ wordt onder meer begrepen de administratie van het cliënteel, het beheer van orders, de leveringen, de facturatie en de diensten en het opvolgen van de solvabiliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de persoonlijke gegevens die u ter beschikking stelt op deze website.
Mits uw toestemming, kunnen we gegevens die u ons bezorgt via deze website gebruiken om u publicitaire boodschappen te bezorgen. U kan die toestemming intrekken.
Omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

  • recht op inzage,
  • recht op correctie,
  • recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme redenen,
  • recht op gegevenswissing,
  • recht op beperking van verwerking,
  • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens rechtstreeks naar u of naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, en
  • recht om niet aan een geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden, inclusief voor direct-marketingdoeleinden.

Deze rechten zijn evenwel niet absoluut. Geval per geval zal dan ook worden bekeken of het desbetreffende verzoek kan worden ingewilligd.
U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen en verdere vragen stellen in verband met de verwerking van uw gegevens door uw verzoek te richten aan de beheerder van deze website.

Voor bijkomende informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (https://www.privacycommission.be).

G. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Gent, België.

H. Ombudsdiensten 

Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen
Belliardstraat 15-17 bus 8
1040 Brussel
Tel. 02 545 77 70
Fax 02 545 77 79
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. 02 547 58 71
Fax 02 547 59 75
e-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as

Toezichthoudende autoriteit inzake kredietbemiddeling
FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Telefoon : 02/277.54.84
Website : https://meldpunt.belgie.be

Wijzigingen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

22/09/2018 versie 1

Verzekeren

AUTOVERZEKERING :Autoverzekering

Ook voor uw wagen hebben we de juiste verzekering.
In België is het een wettelijke verplichting om een verzekering burgelijke aansprakelijkheid af te sluiten zodra u de weg op wilt met een gemotoriseerd voertuig. meer

FAMILIALE VERZEKERING :

Familie verzekering

Ook voor uw gezin hebben we de beste verzekering.
De familiale verzekering dekt de schade die u en uw gezin toebrengen aan derden. Vb. u rijdt met de fiets tegen een geparkeerde wagen, u stoot een mooie chinese vaas om in een winkel, uw kinderen brengen schade aan tijdens een of ander spel, uw hond bijt een voorbijganger. meer

BIJSTANDSVERZEKERING :

Laat deze pech u niet van de wijs brengen en onderschijf een bijstandsverzekering bij uw autoverzekering.

Een auto-ongeval of panne kan u heel wat hoofdbrekens bezorgen.
Laat deze pech u niet van de wijs brengen en onderschijf een bijstandsverzekering bij uw autoverzekering. meer